Poťahové materiály
0
košík
0 € s DPH

Tieto zásady ochrany osobných údajov dopĺňajú obchodné podmienky spoločnosti Melli Interiéry, s.r.o.

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Melli Interiéry, s.r.o., IČO 35 778 369, so sídlom Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôň zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, vložka číslo 31085/T, e-mail: [email protected] , telefón: 0917 694 463, 0948 555 061

Všetky osobné údaje oznámené predávajúcemu budú spracované v súlade s príslušnými právnymi predpismi, najmä nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákonom č. 110/2019 Z. z.,  o spracovaní osobných údajov.

Spracovanie bez súhlasu

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie uzatvorenej kúpnej zmluvy a plnenie zákonných povinností. Účelom spracovania je vystavenie faktúr, spracovanie a evidencia platieb, dodanie tovaru a plnenie zákonných povinností vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady (prípadné reklamácie). Na tieto účely sa údaje spracúvajú po dobu nevyhnutnú na splnenie uvedených účelov.

Rozsah spracúvaných osobných údajov:

Meno a priezvisko

Adresa trvalého pobytu

Telefónne číslo

E-mailová adresa

Dodacia adresa

Bankové spojenie

IČO

DIČ

Prípadne ďalšie osobné údaje oznámené kupujúcim, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu spracúvania

Predávajúci je správcom osobných údajov a získané osobné údaje budú spracované v bezpečnej forme, ktorá zabráni ich zneužitiu. Osobné údaje sú uložené v zabezpečenej elektronickej databáze. Osobné údaje sa spravidla spracúvajú manuálne a automaticky.

Kategórie príjemcov osobných údajov:

Osoby doručujúce zásielku kupujúcemu

Dodávatelia účtovných služieb

Spracovatelia osobných údajov:

Spracovanie za účelom plnenia zmluvy s kupujúcim sa vykonáva po dobu nevyhnutnú na splnenie záväzkov z kúpnej zmluvy a do uplynutia lehoty na uplatnenie prípadných nárokov z kúpnej zmluvy). Predávajúci však môže byť povinný spracovávať niektoré údaje (napr. údaje uvedené na faktúre) za účelom splnenia svojich zákonných povinností (vedenie účtovníctva) po dobu uvedenú v týchto právnych predpisoch.

Spracovanie na základe súhlasu a obchodnej komunikácie

Okrem vyššie uvedených bodov platia v prípade spracúvania na základe udeleného súhlasu alebo v prípade súhlasu so zasielaním obchodných oznámení nasledujúce ustanovenia.

V prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu (napr. udeleného v rámci súťaží, marketingových akcií a pod.) sú osobné údaje spracúvané v rozsahu uvedenom vyššie za účelom marketingového využitia, ponuky produktov, služieb a zasielania obchodných oznámení. Udelenie súhlasu so spracovaním je dobrovoľné

V prípade spracúvania na základe súhlasu sú osobné údaje spracovávané po dobu trvania odvolania súhlasu.

V prípade zasielania obchodných oznámení v zmysle § 7 zákona č. 480/2004 Zb., o niektorých službách informačnej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o niektorých službách informačnej spoločnosti), v platnom znení, sú spracovávané len elektronické kontaktné údaje kupujúceho.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci vyjadruje súhlas so zasielaním obchodných oznámení na elektronickú adresu, ktorú uviedol pri registrácii. Kupujúci môže kedykoľvek odmietnuť zaslanie obchodného oznámenia podľa predchádzajúcej vety správou zaslanou elektronicky na adresu: [email protected]

Súhlas so spracovaním osobných údajov alebo so zasielaním obchodných oznámení sa udeľuje na dobu neurčitú. Kupujúci je oprávnený súhlas kedykoľvek odvolať zaslaním oznámenia zaslaného elektronicky na adresu:  , alebo písomne do sídla predávajúceho.

Kupujúci má právo na prístup k osobným údajom, má právo na ich opravu alebo doplnenie, má právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania a právo namietať spracúvanie, ako aj právo na prenosnosť údajov, môže požiadať predávajúceho o vysvetlenie a odstránenie vadného stavu prostredníctvom žiadosti zaslanej elektronicky na adresu: [email protected] , alebo písomne do sídla predávajúceho. O ďalšom postupe bude kupujúci informovaný písomne alebo e-mailom.

V prípade, že predávajúci odporúča najprv kontaktovať jednu z kontaktných údajov predávajúceho,          (  [email protected]  alebo písomne v sídle predávajúceho). Prípadne je možné obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov    https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk

Poťahové látky

vstúpiť

molitany a peny

vstúpiť

štandardné peny

standard peny

studené peny

studene peny

pojená drť

pojena drt

drtený molitan

drceny molitan

matracoviny

vstúpiť
logo2

koženky

vstúpiť

DOPRAVA ZADARMO

Pri nákupe nad 300€

1500+ produktov

v niekoľkých variantoch

Kamenná predajňa

Zatvoriť
Vážení zákazníci,

úspešný nový rok 2024.
Máme plnú dovolenku až do 7. januára 2024.
Vami objednaný tovar budeme expedovať od 8. januára 2024.

Ďakujeme vám za pochopenie
PF 2024
Kontakt
Chcete dostávať najnovšie informácie z nášho obchodu?
Zaregistrujte sa na odber našich e-mailových noviniek.
Subscription Form
© 2024 Všetky práva vyhradené | Webdesign by Pixel Design s.r.o. | Created by webyashopy.cz
Meli interiéry, s.r.o. - Hlavná 108, 930 36 Horná Potôň
storemagnifiercrossmenu