Poťahové materiály
0
košík
0 € s DPH

Obchodné podmienky Melli Interiéry, s.r.o.

Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky e-shopu (ďalej len "VOP") upravujú právne vzťahy vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi Melli Interiéry, s.r.o., Hlavná 108/403, 930 36 Horná Potôň, IČO 35 778 369, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Trnave, oddiel Sro, vložka 31085/T (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim na základe kúpnej zmluvy.

1.Vznik zmluvného vzťahu

1. Kúpna zmluva sa uzatvára odoslaním objednávky kupujúcim potvrdením objednávky   predávajúcim. Predávajúci bez zbytočného odkladu potvrdí alebo zamietne objednávku kupujúceho. Vyššie opísaným postupom vedúcim k uzavretiu kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami oboznámil a že s nimi súhlasí. Stránka E-shopu obsahuje jasnú možnosť preštudovať si Obchodné podmienky pred odoslaním objednávky a odporúčame všetkým kupujúcim, aby túto možnosť využili a podrobne sa s nimi oboznámili.

2.Technická špecifikácia tovaru uvedeného na internetovej stránke predávajúceho je len informatívna, pokiaľ nie je výslovne označená ako záväzná.

3.Ceny sú vrátane DPH, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o cenu bez DPH.

4.Vzorky, ceny a dokumenty týkajúce sa tovaru

1.Ponuka tovaru predávajúceho je založená na platných vzorkovníkoch. Technická špecifikácia tovaru uvedeného vo vzorkovníkoch je len informatívna, pokiaľ nie je výslovne označená ako záväzná. Textový popis farieb látok je len orientačný, rozhodujúce je číselné označenie výrobcu podľa vzorkovníka.

2. Ceny zahŕňajú DPH v príslušnej mene stanovenej predávajúcim pre predaj v jednotlivých krajinách, pokiaľ nie je výslovne uvedené, že ide o cenu bez DPH. Pri predaji do členského štátu EÚ, vrátane Českej republiky, je k cene pripočítaná DPH vo výške podľa platných zákonov v mieste predávajúceho (Česká republika). Dodávky v EÚ mimo Českej republiky môžu byť oslobodené od platenia českej DPH, ak kupujúci predloží svoje IČO a IČ DPH a potvrdí umiestnenie tovaru v EÚ.

3. Tovar bude kupujúcemu doručený na základe kúpnej zmluvy alebo príslušnej faktúry.

4. Telefonické objednávky budou vyřízeny jen na plné riziko kupujícího. Veškeré písemné objednávky (dopis, e-mail) jsou závazné. Kupující se zavazuje odebrat jím objednané zboží (mimo event. reklamaci).

5. Dodacie lehoty, spôsob dodania, nevyzdvihnutie tovaru

6. Dodacia lehota je dodržaná dňom odoslania zásielky, dňom vyskladnenia tovaru zo skladu predávajúceho alebo dňom pripravenosti tovaru na prevzatie kupujúcim. Týmto dátumom vzniká predávajúcemu aj právo na fakturáciu. Predávajúci má nárok na čiastkové dodávky tovaru.Dodacie lehoty sa predlžujú v prípade neočakávaných udalostí, ktoré nemožno pripísať predávajúcemu, ako sú neočakávané zásahy vyššej moci, štrajky a iné prekážky mimo kontroly predávajúceho. To platí aj vtedy, ak tieto okolnosti nastanú u dodávateľov predávajúceho. V tomto prípade je uplatnenie finančných nárokov z dôvodu omeškania voči predávajúcemu vylúčené.

2. Spôsob dodania tovaru je uvedený v objednávke. Ak nie je písomne dohodnuté inak, úhradu dopravy znáša kupujúci a jej výška bude určená v objednávke. Skutočnú škodu vzniknutú oneskorením dodania tovaru predávajúcim z dôvodu, za ktorý predávajúci zodpovedá, je možné uplatniť vo forme zmluvnej pokuty voči predávajúcemu vo výške 0,03% kúpnej hodnoty tovaru v omeškaní za každý deň omeškania, pričom takto dohodnutá zmluvná pokuta predstavuje paušálnu náhradu škody spôsobenej oneskorením dodania.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak kupujúci neprevezme zakúpený tovar do 21 dní odo dňa odoslania zásielky, alebo ak bol predávajúcim písomne alebo telefonicky vyzvaný (ďalej len nevyzdvihnutý tovar), môže predávajúci odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar inej osobe. V dôsledku tejto skutočnosti kupujúci nemá žiadne nároky na náhradu škody. Za nevyzdvihnutý tovar po odstúpení od zmluvy predávajúcim je predávajúci oprávnený fakturovať.

4. Zmluvné pokuty sú splatné v deň doručenia faktúry a môžu byť započítané proti prijatej zálohovej platbe a/alebo voči inému plneniu prijatému od kupujúceho.

5..Platba – platba za tovar

1. Pri nákupe prostredníctvom e-shopu je vyžadovaná platba tovaru dopravcovi pri doručení na uvedenú adresu alebo platba vopred vo výške ceny objednávky pred odoslaním tovaru. Ak požadovaná faktúra nebude uhradená do 14 dní od vystavenia objednávky, príslušná objednávka bude automaticky zrušená. Pre registrovaných zákazníkov ponúkame možnosť platby objednávkou (predplatné na faktúru). V prípade omeškania s úhradou faktúry zo strany kupujúceho je predávajúci oprávnený účtovať úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Tým nie sú dotknuté žiadne nároky na náhradu škody.

2. Pri objednávkach, ktoré sú zadané do výroby, môže predávajúci požadovať zálohu vo výške najmenej 50% z celkovej hodnoty objednávky.

3. Výhrada vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny podľa kúpnej zmluvy. Platba sa považuje za uskutočnenú pripísaním čiastky na účet predávajúceho. Riziko a zodpovednosť za škodu na tovare prechádzajú na kupujúceho jeho prevzatím. Výhrada vlastníctva v prospech predávajúceho zostáva zachovaná aj v prípade ďalšieho predaja kupujúcim tretej osobe a/alebo jeho prípadného ďalšieho spracovania kupujúcim alebo treťou osobou. Kupujúci sa zaväzuje, že o tom vždy informuje svojho zákazníka.

 . Právo spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

1. V súlade s § 1829 občianskeho zákonníka má kupujúci, ktorý je spotrebiteľom, právo odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru. Toto právo sa môže uplatniť len vtedy, ak je spotrebiteľom.

2. V súlade s ustanovením § 1820 písm. f) Občianskeho zákonníka, predávajúci týmto poskytuje spotrebiteľom informácie o práve na odstúpenie od zmluvy v súlade s nariadením vlády č. 363/2013 Z. z. v prípade uzavretia kúpnej zmluvy prostredníctvom diaľky:

1. Do 14 dní máte právo odstúpiť od uzatvorenej zmluvy bez udania dôvodu.

2. Máte právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni dodania tovaru, t.j. odo dňa, keď ste tovar prevzali Vy alebo Vami určená tretia osoba (iná ako dopravca).

3. Pre účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy musíte o tom informovať spoločnosť Melli Interiéry, s.r.o., so sídlom Horná Potôň, Hlavná 108/403, PSČ 930 36, e-mail: odbyt formou jednostranného právneho úkonu (napr. list zaslaný prostredníctvom poskytovateľa poštových služieb alebo e-mailom). Môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý je priložený k týmto obchodným podmienkam, ale nie je povinný.

4. Na dodržanie lehoty na odstúpenie od zmluvy stačí zaslať odstúpenie od zmluvy pred uplynutím príslušnej lehoty.

5. Dôsledky odstzúpenia od zmluvy

6. Platbu vám vrátime až po prijatí vráteného tovaru alebo ak preukážete, že ste tovar poslali späť, podľa toho, čo nastane skôr:

1. Príjem tovaru

Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, kedy došlo k odstúpeniu od  zmluvy poslať  späť,  alebo ho odovzdať predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak nám tovar zašlete späť pred uplynutím 14 dní.

2. Náklady spojené s vrátením  tovaru

Priame náklady na vrátenie tovaru znášate vy.

2. Zodpovednosť za zníženú hodnotu vráteného tovaru

Zodpovedáte len za zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, ako je potrebné na oboznámenie sa s povahou a vlastnosťami tovaru vrátane jeho funkčnosti.

3. Pre úspešné a bezproblémové vrátenie tovaru predávajúci žiada kupujúceho - spotrebiteľa o dodržanie nasledujúceho postupu:

1. Kontaktujte nás so žiadosťou o odstúpenie od kúpnej zmluvy s uvedením čísla objednávky, dátumu nákupu a prevzatia tovaru. Po kontrole Vás vyzveme o písomnú žiadosť o odstúpenie od kúpnej zmluvy a zaslanie tovaru späť.

2. Kompletnú žiadosť spolu s kópiou objednávky zašlite doporučene alebo e-mailom na našu fakturačnú adresu.

3. Tovar zašlite doporučene do nášho sídla. Nezodpovedáme za stratu alebo poškodenie zásielky počas prepravy späť. Tovar musí byť nepoužitý, nepoškodený a zabalený tak, aby sa počas prepravy nepoškodil. Vrátený tovar neposielajte späť na dobierku (takýto tovar nebude prijatý).

4. Peniaze budú zaslané rovnakou formou ako platba.

5.Od kúpnej zmluvy nie je možné odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

1.Ak je tovar rozrezaný alebo pripravený na mieru podľa požiadavky kupujúceho na základe prijatej objednávky.

2. Nie je možné vrátiť metrážne odstrihy látok, podľa objednávky zákazníka.

3. Nie je možné vrátiť špecifické odrezky a tvary molitanu, rezaného na mieru, podľa objednávky zákazníka.

4.Ak je tovar objednaný na objednávku, čo je až po uskutočnení objednávky podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu. Tieto výrobky nie sú skladom a sú vyrábané vždy podľa prianí a požiadaviek individuálneho zákazníka.

5.V prípade služieb poskytovaných v súvislosti s predajom tovaru, ktorých vykonávanie sa už začalo; Príkladom by mohla byť objednaná povrchová úprava od výrobcu.

  • V souladu s ustanovením § 1837 d) OZ jde ve výše uvedených případech o případy, kdy již není možné od smlouvy bez udání důvodu odstoupit. Odstoupení od kupní smlouvy nelze akceptovat v případě nesplnění některé z výše uvedených obchodních podmínek.

Zboží bude následně vráceno na náklady Kupujícího zpět, popřípadě uschováno ve skladových prostorech prodávajícího. Manipulační poplatek za úschovu zboží činí 1,5 % denně z fakturované částky (poplatek včetně pojištění uskladněného zboží).

V súlade s ustanovením § 1837 písm. d) OZ ide o prípady, kedy už nie je možné odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je možné akceptovať v prípade nesplnenia niektorej z vyššie uvedených podmienok.

Tovar bude následne vrátený na náklady kupujúceho, prípadne uskladnený v skladových priestoroch predávajúceho. Manipulačný poplatok za uskladnenie tovaru je 1,5% za deň fakturovanej sumy (poplatok vrátane poistenia uskladneného tovaru).

. Reklamácie, záručné doby

Pri všetkých zásielkach je kupujúci povinný ihneď pri prevzatí skontrolovať správnosť dodaných položiek, ich úplnosť a prípadné viditeľné poškodenie spôsobené prepravou. Zistené vady musia byť vyznačené na dodacom liste a potvrdené dopravcom, inak nebudú uznané. Ostatné vady zistené po rozbalení tovaru musí kupujúci bezodkladne písomne oznámiť predávajúcemu. Okrem zákonnej zodpovednosti za vady tovaru upravenej v Občianskom zákonníku poskytuje predávajúci kupujúcemu záruku za akosť tovaru po dobu 2 rokov odo dňa dodania tovaru, ak nie je uvedené inak. Kupujúci je povinný striktne dodržiavať pravidlá používania výrobkov v súlade so "Symbolmi odporúčanej údržby" a "Návodom na používanie, údržbu a čistenie" vytvorenými predávajúcim.

2. Nároky kupujúceho z vád tovaru vyplývajú z príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka Slovenskej republiky a Reklamačného poriadku predávajúceho.

3. Zodpovednosť za vady nevzniká a vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, nevznikajú, ak: (a) tovar bol preukázateľne používaný v rozpore so "Odporúčanými symbolmi údržby" alebo "Návodom na používanie, údržbu a čistenie" dodanými predávajúcim; a/alebo b) bol použitý nevhodne kvôli svojim úžitkovým vlastnostiam alebo v rozpore s účelom, na ktorý je určený; a/alebo (c) bol následne svojvoľne upravený, pozmenený alebo kombinovaný s inými materiálmi, ktoré neboli dodané predávajúcim. Dôvodom reklamácie nie sú ani drobné nezrovnalosti v rozmeroch a farebných odtieňoch. Zodpovednosť za vady alebo záruka za akosť sa nevzťahuje ani na opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním.

4. Rozhodné právo, príslušnosť súdu

5. Rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. Použitie Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru je výslovne vylúčené. Miestne príslušným súdom pre obe zmluvné strany v prípade sporov je Okresný súd pre Bratislavu. Mestský súd v Bratislave. Kupujúci – spotrebiteľ je oprávnený obrátiť sa na orgán mimosúdneho riešenia sporov, ktorým je Slovenská obchodná inšpekcia. Viac informácií o mimosúdnom riešení sporov nájdete www.soi.sk

. Záverečné ustanovenia a platnosť podmienok

1. Jednotlivé zmluvy sú archivované predávajúcim po ich uzavretí, v elektronickej podobe a sú prístupné len predávajúcemu.

2. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory), znáša kupujúci sám.

3. Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.10.2021.

Príloha

Vzor oznámenia o odstúpení od zmluvy

Oznámenie o odstúpení od zmluvy

3. Adresát Melli Interiéry, s.r.o., so sídlom Horná Potôň, Hlavná 108/403, PSČ 960 36, e-mail: [email protected]

4. Oznamujem (*), že týmto odstupujem (*) od zmluvy o kúpe nasledujúceho tovaru (*) / o poskytnutí týchto služieb (*)

5. Dátum objednávky (*) / dátum prijatia(*)

6. Meno a priezvisko spotrebiteľa (spotrebiteľov)

7. Adresa spotrebiteľa (spotrebiteľov)

8. Podpis spotrebiteľa (spotrebiteľov) (iba ak sa tento formulár zasiela v papierovej forme)

9. Dátum

Nehodiace sa prečiarknite alebo doplňte informácie.

Poťahové látky

vstúpiť

molitany a peny

vstúpiť

štandardné peny

standard peny

studené peny

studene peny

pojená drť

pojena drt

drtený molitan

drceny molitan

matracoviny

vstúpiť
logo2

koženky

vstúpiť

DOPRAVA ZADARMO

Pri nákupe nad 300€

1500+ produktov

v niekoľkých variantoch

Kamenná predajňa

Zatvoriť
Vážení zákazníci,

úspešný nový rok 2024.
Máme plnú dovolenku až do 7. januára 2024.
Vami objednaný tovar budeme expedovať od 8. januára 2024.

Ďakujeme vám za pochopenie
PF 2024
Kontakt
Chcete dostávať najnovšie informácie z nášho obchodu?
Zaregistrujte sa na odber našich e-mailových noviniek.
Subscription Form
© 2024 Všetky práva vyhradené | Webdesign by Pixel Design s.r.o. | Created by webyashopy.cz
Meli interiéry, s.r.o. - Hlavná 108, 930 36 Horná Potôň
storemagnifiercrossmenu